wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 
"MAV�BONCUK 2001 y�l�nda Mersin'de Osman �ZDEM�R taraf�ndan cam nazar boncu�u imalat� yapan bir firma olarak kurulmu�tur. 10 �ubat 2008 de Maviboncuk Perakende bijuteri �at�� �ubesi Hastane caddesinde Yo�un bir ilgi ile a��ld�." Sekt�r�m�z �ok h�zl� moda de�i�imi ya�amaktad�r. Bu sebeple de�erli m��terilerimize daha yak�n olabilmek i�in 01.11.2009 tarihinde Kuru �e�me �ubemizi ve 01.12.2010 Tarihinde ise pozcu �ubemizi faaliyete ge�irdik .

"Maviboncuk; Bijuteri, Kozmetik ba�l�klar� alt�nda �uan 3 �ube ile 10 binlerce �e�it �r�n satmaktad�r. Mersin de perakende sat�� yaparak g�nler binlerce ki�iye hizmet vermektedir..."

V�ZYON: Maviboncuk'un iddial� hedefi: Mersinde Pazar pay�n� geli�tirerek lider, yeni model ve �r�nlerde aktif, di�er �ehirlerde de geni� bir pazar yap�s� olu�turmakt�r.

M�SYON : Maviboncuk'un temel g�revi: M��teri odakl�l�k, m��teri memnuniyeti, her anlamda kalite ve �e�itlilik anlay��� ile bijuteri ve kozmetik perakende sat��� yapmakt�r. �al��an personelin verimlili�ini art�r�c� faaliyetlerde bulunmak, onlar�n daha nezih ortamda �al��malar�n� sa�lamak en tabi g�revidir. Bijuteri sekt�r�n�n geli�imine paralel olarak d�nyadaki moda de�i�im h�z� giderek artmaktad�r, sekt�r�m�zde her ay moda de�i�imi ya�anmaktad�r. Maviboncuk yeni trende her zaman oldu�u gibi bug�n de uyum sa�layarak ayl�k de�i�im g�steren moda r�zgar�n� takip etmekte ve siz de�erli m��terilerimize en iyi �r�nleri sunma gayretini g�stermektedir.